Tanie rejsy rodzinne, stażowe, szkoleniowe | baltic-anchor.pl

Szkoła dla dzieci podróżników – rekrutacja w toku

Praca i życie w podróży. To marzenie która da się zrealizować tylko nielicznym.

Rodzina żeglarzy i podróżników, Kapitanowie Adama i Edyty Jakubczak, od lat żeglują i podróżują wraz z dorastającą córką Kalinką. Pływają po morzach i oceanach przez 11 miesięcy w roku. Pokonali wiele trudności dla życia w podróży. Teraz dzielą się z nami doświadczeniem podczas realizacji nowego projektu Reality Sailing 24.

Projekt www.RealitySailing24.com ma przybliżyć innym prawdziwe życie żeglarzy i podróżników. Nauczyć też innych jak pokonać skutecznie trudności życia w podróży i dla podróży.

Szczególne życie z domem poza granicami kraju, na pokładzie jachtu lub w ciągłej drodze to nie tylko poznawanie nowych kultur środowisk, krajów i kontynentów. Nie da się przecenić wartości poznawczej takiego życia, to wspaniałą nauka nie dająca się z niczym porównać, szczególnie dla dzieci. Życie z dala od kraju to jednak też trudność spełnienia obowiązków formalnych spoczywających na rodzicach. Dzieci polskie są zobowiązane do realizacji obowiązku szkolnego do 18 roku życia. Do tej pory rodzice musieli pogodzić się z całkowitym przejęciem edukacji (bardzo dużą odpowiedzialnością) lub rozłąką z dziećmi. Dla wielu to byłą granica odpowiedzialności rodzica nie do przekroczenia.

Córeczka żeglarzy Adama i Edyty uczy się w ośrodku ORPEG, pozwalającej na realizację obowiązku szkolnego na odległość, to szkoła dla dzieci przebywających czasowo poza terenem kraju.

Za pomocą strony on-line Kalinka uczestniczy w zającach. Wszystkie zajęcia dodatkowo są dla niej dostępne “offline” jeśli w danej lekcji nie mogła uczestniczyć. Co miesiąc każdy przedmiot podsumowuje jej samodzielna praca pisemna (test) podsumowujący przerobiony materiał. Co roku każdy przedmiot kończy się egzaminem w szkole ORPEG w Warszawie, w uzgodniony wcześniej terminie.  Dziewczynka podczas lekcji ma kontakt z nauczycielami którzy śledzą jej postępy i też kontaktują się z rodzicami.

….Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą istnieje od wielu lat (ORPEG). Koordynuje zadania związane z organizacją kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgodnie z §4  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454.), dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą mogą spełniać obowiązek szkolny i obowiązek nauki przez:

  • uczęszczanie do szkoły działającej w systemie oświaty innego kraju;
  • uczęszczanie do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich;
  • uczestniczenie w kształceniu na odległość, prowadzonym przez szkoły im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie, obejmującym realizację ramowego planu nauczania.

Dla uczniów spełniających lokalny obowiązek szkolny przewidziano uzupełniający plan nauczania z zakresu języka polskiego i wiedzy o Polsce. Dla uczniów, którzy z uzasadnionych względów nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego przewidziano ramowy plan nauczania.

Kształcenie na odległość w szkołach w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, obejmujące ramowy plan nauczania, mogą realizować uczniowie czasowo przebywający za granicą:

  • podróżujący, niemający stałego miejsca zamieszkania;
  • którym uwarunkowania życiowe/praca uniemożliwiają realizację obowiązku szkolnego/nauki w systemie lokalnym (np. sportowcy, artyści, itp.);
  • w kraju, w którym ze względu na okres trwania obowiązku szkolnego nie mogą kontynuować nauki szkolnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012, poz. 977 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017, poz. 356) szkoły w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie, realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w ww. przepisach. Kształcenie w szkołach w ORPEG jest nieodpłatne.

Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły realizującej ramowy plan nauczania jest wypełnienie oraz przesłanie do ORPEG pełnej dokumentacji zgłoszeniowej, stanowiącej udokumentowanie pobytu za granicą oraz poświadczenie braku możliwości podjęcia nauki w szkole w kraju obecnego zamieszkania. Specyfikę sytuacji należy dokładnie opisać w podaniu kierowanym do dyrektora ORPEG, zawierającym prośbę o przyjęcie do Szkoły.

Termin składania dokumentów – do dnia 31 sierpnia 2017 r. Dokumenty należy składać osobiście lub listownie na adres ORPEG…. materiał pochodzi ze strony https://www.orpeg.pl/

Istnienie ORPEG to możliwość pracy poza granicami kraju i ciszenia się bycia z rodziną. Ośrodek jest bardzo potrzebny a uczenie się w nim jest satysfakcjonujące i daje też dzieciom radość kontaktu podczas lekcji z nauczycielami i rówieśnikami nawet na końcu świata.

Nasza córeczka Kalinka, czeka zawsze na następną lekcją. Jej radość i uśmiech to dla nas siła na wspólne pokonywanie mórz i oceanów.

Zapraszamy do innych wiadomości i porad na stronie www.RealitySailing24.com

Autor kpt. Adam Jakubczak
Artykuł ukazał się w miesięczniku ŻAGLE
https://zagle.se.pl/wydarzenia/szkola-dla-dzieci-podroznikow-rekrutacja-w-toku,1_19412.html